Sunday, 17 October 2010

हाय रे मोनिका

हाय हाय हाय रे ओह हाय हाय रे........
आई हाय रे हाय रे मोनिका, आई हाय रे हाय रे मोनिका- २
तेरा जवानी का झट्का - आय हाय रे मोनिका......
मेरा दिल मा बसी ग्यायी - आय हाय रे मोनिका
तेरा रुप मा ख्वेग्योऊ - आय हाय रे मोनिका
दिल मेरू हैरी ग्यायी - आय हाय रे मोनिका

अपणी पतली कमर तै, एत्का ना लचकौ.
डौर मी तै लगणी कखि सटकू ना पॊडी जौ..- २
आई हाय रे हाय रे मोनिका, आई हाय रे हाय रे मोनिका
आई हाय रे हाय रे मोनिका, आई हाय रे हाय रे मोनिका - २ (कोरस)

सौन्या दिदा कु ब्यो मा मैने, तुझको जो देखा
तब बटिन मै सन पतानी, क्या हो गया - २
आई हाय रे हाय रे मोनिका, आई हाय रे हाय रे मोनिका
आई हाय रे हाय रे मोनिका, आई हाय रे हाय रे मोनिका - २ (कोरस)

लगदू मैतै तुवेतै देखी, प्यार हो गया
तेरी स्वाणी मुखडी मेरे. दिल मे बस गया - २
आई हाय रे हाय रे मोनिका, आई हाय रे हाय रे मोनिका
आई हाय रे हाय रे मोनिका, आई हाय रे हाय रे मोनिका - २ (कोरस)

सालो हुवेगे तुवेतै देखी, झुर मेरु जिया
कन भग्यान होलू मनखी, जू तेरु पिया - २
आई हाय रे हाय रे मोनिका, आई हाय रे हाय रे मोनिका
आई हाय रे हाय रे मोनिका, आई हाय रे हाय रे मोनिका - २ (कोरस)

हाय हाय हाय रे ओह हाय हाय रे........
आई हाय रे हाय रे मोनिका, आई हाय रे हाय रे मोनिका- २
तेरा जवानी का झट्का - आय हाय रे मोनिका......
मेरा दिल मा बसी ग्यायी - आय हाय रे मोनिका
तेरा रुप मा ख्वेग्योऊ - आय हाय रे मोनिका
दिल मेरू हैरी ग्यायी - आय हाय रे मोनिका
आई हाय रे हाय रे मोनिका, आई हाय रे हाय रे मोनिका- २

एलबम - ललीता छो छम्म, स्वर - अर्जून रावत, गीत - विनोद जेठुडी

Copyright © 2010 Vinod Jethuri