Sunday, 17 October 2010

ओ छोरी हाय रे छोरी

ये छोरी हाय छोरी, तेरु यू मीजाज
एक ताण्या कुर्ता पैरयू, पटपटू सुलार - २

जमानू दिखा धौ छोरी, डलधीन सैन्ट
बजार मा जान्दी छोरी, पैरी जिन्स कि पैन्ट - २
ये छोरी हाय छोरी, तेरु यू मीजाज
एक ताण्या कुर्ता पैरयू, पटपटू सुलार - २

कालेज मा जान्दी छोरी, हाथो मा मुबैल
जब भी दिखदू त्वै सन रैन्दी गैल्याणियो क गैल - २
ये छोरी हाय छोरी, तेरु यू मीजाज
एक ताण्या कुर्ता पैरयू, पटपटू सुलार - २

सजी धजी की जान्दी छोरी गैंव खोलो बजार मा - २
सब छोरियो सी तू अलग, ईक छ्यी हजारो मा
ये छोरी हाय छोरी, तेरु यू मीजाज
एक ताण्या कुर्ता पैरयू, पटपटू सुलार - २

सूट-बूट परी छोरी, बौबी कट बाल .... - २
शहरो कू फ़ैसन छोरी, पहुन्चीगे गढवाल...
ये छोरी हाय छोरी, तेरु यू मीजाज
एक ताण्या कुर्ता पैरयू, पटपटू सुलार - २

ओ छोरी हाय र छोरी, तेरु यू मीजाज
एक ताण्या कुर्ता पैरय़ू, पटपटू सुलार....!!!

एलबम - ललीता छो छम्म, स्वर - गजेन्द्र राणा जी, गीत - विनोद जेठुडी

Copyright © 2010 Vinod Jethuri