Sunday, 17 October 2010

गैर सैण बणा राजधानी

गैर सैण बणा राजधानी, गैर सैण बणा राजधानी
गैर सैण बणा राजधानी, गैर सैण बणा राजधानी
देश विदेश क मनखि आला, देश विदेश क..........
देश विदेश क मनखि आला, लगी रैली आनी जाणी - २
रोड किनारा ढाबा खुलला, रोड किनारा.........
रोड किनारा ढाबा खुलला, क्विय बिचला चाय पाणी - २
गैर सैण बणा राजधानी, गैर सैण बणा राजधानी (कोरस)

बुढ्या बुढडी रै गेन बस, गांव कुडी छ्न बाज पुडी - २
उन्द शहरो मा चली गेनी जू, फिर नी देखि पिछे मुडी - २
गैर सैण बणा राजधानी, गैर सैण बणा राजधानी
गैर सैण बणा राजधानी, गैर सैण बणा राजधानी (कोरस)

 बैरी उ बण्या आज, जू सिया छ्न ताणि मारी - २
नेता बणी तै येस कना छ्न, कन कै होली खणी-बाणी - २
कन कै होली खणी-बाणी, कन कै होली खणी-बाणी (कोरस)
गैर सैण बणा राजधानी, गैर सैण बणा राजधानी
गैर सैण बणा राजधानी, गैर सैण बणा राजधानी (कोरस)

पहाडो क लोग पहाड मा राल, शहरो की बस होली स्याणी - २
टैन्को कु जमा पाणी छोडिक, प्योला धारु कु छालू पाणी - २
प्योला धारु कु छालू पाणी, प्योला धारु कु छालू पाणी (कोरस)
गैर सैण बणा राजधानी, गैर सैण बणा राजधानी
गैर सैण बणा राजधानी, गैर सैण बणा राजधानी (कोरस)

दान-सयाण ज्वान-जमान, सभी तै हमन जान्ची पुछी - २
बोल बोडा, बोल बोडी, कख हुयी चैन्दी राजधानी - २
कख हुयी चैन्दी राजधानी, कख हुयी चैन्दी राजधानी (कोरस)
कख हुयी चैन्दी राजधानी, कख हुयी चैन्दी राजधानी
गैर सैण बणा राजधानी, गैर सैण बणा राजधानी
गैर सैण बणा राजधानी, गैर सैण बणा राजधानी (कोरस)

गैर सैण बणा राजधानी, गैर सैण बणा राजधानी
गैर सैण बणा राजधानी, गैर सैण बणा राजधानी
देश विदेश क मनखि आला, देश विदेश क..........
देश विदेश क मनखि आला, लगी रैली आनी जाणी - २
रोड किनारा ढाबा खुलला, रोड किनारा.........
रोड किनारा ढाबा खुलला, क्विय बिचला चाय पाणी - २
गैर सैण बणा राजधानी, गैर सैण बणा राजधानी (कोरस)

एलबम - ललीता छो छम्म, स्वर - गीता चन्दोला, गीत -विनोद जेठुडी
Copyright © 2010 Vinod Jethuri