Wednesday, 29 April 2015

पुण्य पाप कु खाता

तेरु भी खाता, मेरु भी खाता 
खाता सबों  कु खुल्यू छ । 
कैकु खाली ता कैकु भूरयु 
कैकु जमा कन मिसायु छ ॥ 
पैसों कु खाता सबों न देखी 
कर्मो कु असली खाता छ । 
वे खाता कु बात छौ कनु 
जैकू लेखपाल विधाता छ ॥ 

सर्वाधिकार सुरक्षित @ विनोद जेठुडी