Monday, 14 March 2011

जय मां चामुंडा (भक्ति गीत)

जय हो.. जय हो.. जय हो.. चामुंडा मा.. - २
कन प्यारु मन्दिर बण्यू तेरु उन्चा धार मा - २
जय हो.. जय हो.. जय हो.. चामुंडा मा..
कन प्यारु मन्दिर बण्यू तेरु उन्चा धार मा - २
कष्ट हारणी मां, वर दायणी मा......
क्रिप द्रष्टी अपणी रखी जै चामुंडा मा.. (कोरस)

तू ही दुर्गा.. तू ही लक्ष्मी..तू ही सरस्वती मा.. - २
जै भी रुप मा. भक्त त्वै पुजद दर्शन तेरा वे रुप मा..
जय हो.. जय हो.. जय हो.. चामुंडा मां - २
कन प्यारु मन्दिर बण्यू तेरु उन्चा धार मा - २

कष्ट हारणी मां, वर दायणी मा......
क्रिप द्रष्टी अपणी रखी जै चामुंडा मा.. (कोरस)

बारह बैणी देवी तेरा ही रुप तू ही नन्दा देवी मा - २
मनसा. चन्डी..चन्द्रबदनी..और धारी देवी तू मां
जय हो.. जय हो.. जय हो.. चामुंडा मां - २
कन प्यारु मन्दिर बण्यू तेरु उन्चा धार मा - २

कष्ट हारणी मां, वर दायणी मा......
क्रिप द्रष्टी अपणी रखी जै चामुंडा मा.. (कोरस)

भक्तो की रक्षा की खातिर काली रुप धारी मां - २
विकराल रुप धरी तीन मैया, नाश करी अशुरो कु हां
जय हो.. जय हो.. जय हो.. चामुंडा मां - २
कन प्यारु मन्दिर बण्यू तेरु उन्चा धार मा - २

कष्ट हारणी मां, वर दायणी मा......
क्रिप द्रष्टी अपणी रखी जै चामुंडा मा.. (कोरस)

जब जब पाप बढी दुनिया मां लेन्दी तब अवतार मां - २
त्वेतै तब क्वी रोकी नी पान्दु करदी जब संहार मा
जय हो.. जय हो.. जय हो.. चामुंडा मां - २
कन प्यारु मन्दिर बण्यू तेरु उन्चा धार मा - २

कष्ट हारणी मां, वर दायणी मा......
क्रिप द्रष्टी अपणी रखी जै चामुंडा मा.. (कोरस)
कष्ट हारणी मां, वर दायणी मा......
क्रिप द्रष्टी अपणी रखी जै चामुंडा मा.. (कोरस)
कष्ट हारणी मां, वर दायणी मा......
कष्ट हारणी मां, वर दायणी मा......

एलबम - ललीता छो छम्म, स्वर - मीना राणा जी, गीत - विनोद जेठुडी
सर्वाधिकार सुरक्षित @ विनोद जेठुडी, २०१०